دوستان عزیزعلاقمند به عضویت در انجمن عکاسان ایران تا  ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ زمان ثبت نام  و ارسال آثار شما در سایت انجمن در نظر گرفته شده است. لطفا از ارسال مدارک به دبیرخانه انجمن خودداری نمایید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم خرداد ماه ۱۳۹۸ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول خرداد ماه ۱۳۹۸ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم آذر ماه ۱۳۹۷ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول آذر ماه ۱۳۹۷ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم خرداد ماه ۱۳۹۷ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول خرداد ماه ۱۳۹۷ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم آذرماه ۱۳۹۶ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول آذرماه ۱۳۹۶ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید . 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم خردادماه ۱۳۹۶ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول خردادماه ۱۳۹۶ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم آذرماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول آذرماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم خرداد ماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول خرداد ماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان آذرماه ۱۳۹۴ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان دور دوم آذرماه ۱۳۹۴ انجمن عکاسان کلیک کنید. 


تهران، خردمند جنوبی، کوچه نوشهر، پلاک ۱۵ واحد ۸ طبقه ۴
تلفن :88313089
کد پستی : 1584679111
همراه: 09105372177
کانال انجمن: @nipse

شماره حساب انجمن:
شماره کارت 0447 2782 8610 6219  به نام آقای افشین شاهرودی - بانک سامان