اسامی پذیرفته شدگان عضویت دوره اول۱۳۹۷ روز شنبه ۲۰ مردادماه  اعلام خواهد شد.