ثبت نام  دوره جدید پذیرش عضویت انجمن عکاسان ایران آغاز شد.