انجمن عکاسان ایران نقشی چندسویه بین نهادهای اجتماعی و عکاسی دارد

انجمن عکاسان ایران نقشی دوسویه و چندسویه بین نهادهای اجتماعی، نهادهای حکومتی و نهادهای صنفی و تخصصی عکاسی دارد.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، مجتبی آقایی، عکاس درباره جایگاه انجمن عکاسان ایران گفت:  پس از گذشت یک دهه و به دنبال تشکیل تشکل های تخصصی عکاسی، انجمن عکاسان ایران تا حدودی جایگاهی پیدا کرده است اما این جایگاه بیشتر در جامعه هدف یعنی عکاسان است، اما تصور نمی کنم در عرصه عمومی و جامعه هنوز جایگاه قابل تاملی یافته باشد که البته این آسیب تمام تشکل های هنری غیرعمومی است. متاسفانه انجمن عکاسان ایران هر روز کمتر از روز قبل درخشیده است، انجمن باید و می تواند از ظرفیت های فرهنگی، هنری و تخصصی جامعه برای اجرای برنامه های ملی و بین المللی و تعامل گسترده تر و معنادارتر با سایر ارکان اجتماعی استفاده کند. متاسفانه رویکرد عمومی انجمن ها و تشکل های هنری در ایران صرفا دغدغه های هنری و یا حداکثر اقتصادی، هنری یا هنری، صنفی است و این به معنی محدود کردن مفهوم و پتانسیل بزرگ در یک ظرف و مدار است.
آقایی در ادامه درباره اساسنامه انجمن گفت: وظایف انجمن عکاسان ایران در اساسنامه مندرج است که براساس اهداف ترسیم شده است. ارتقای جایگاه و حمایت از تحکیم نقش و ارزش اجتماعی اعضا از مهمترین وظایف انجمن است. انجمن نقشی دوسویه و چندسویه بین نهادهای اجتماعی که نهادهای اقتصادی هم در حوزه نهادهای اجتماعی است، نهادهای حکومتی و نهادهای صنفی و تخصصی عکاسی دارد. اهداف ترسیم شده دراساسنامه انجمن عکاسان ایران متعالی و آرمان گرایانه است البته نه به این مفهوم که دست نایافتنی باشد اما اهدافی که محقق شده در مقابل آنچه می تواند انجام شود بسیار اندک است. اساسنامه انجمن به اندازه کافی موسع و مترقی است و با تغییر و اصلاح ان مشکلی حل نمی شود، مشکل در فعال نشدن و به عرصه نیاوردن همین اساسنامه است.
 
تاریخ خبر: 1398/08/01