نخستین مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۸

با توجه به پایان یافتن زمان فعالیت هیات مدیره دوره سوم و بر اساس (ماده ۹ مجمع عمومی) ، (ماده۱۷ هیات مدیره) و (ماده ۲۰ بازرس)، اساسنامه انجمن عکاسان ایران، نخستین مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره و بازرس دوره چهارم در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با دو روش همزمان ، حضوری برای اعضا ساکن در تهران و اینترنتی برای اعضا ساکن در شهرستان ها برگزار می شود.

دستور جلسه:
۱- ارایه گزارش هیات مدیره دوره سوم و بازرس
۲- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره
۳- انتخاب اعضا هیات مدیره دوره چهارم و بازرس

هیات مدیره انجمن عکاسان ایران           


شرایط درخواست نامزد شدن در چهارمین دوره هیات مدیره انجمن عکاسان ایران: 
۱- عضو اصلی انجمن و دارای کارت عضویت با تاریخ اعتبار
۲-حد اقل سن ۳۰ سال تمام ( متولدین پیش از تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۳)
۳- حداقل سه سال از عضویت در انجمن عکاسان ایران گذشته باشد
۴- حضور نامزد در روز برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی
۵-چنانچه اعضای ساکن در شهرستان خواهان نامزدی در انتخابات هستند، می بایست امکان حضور هر دو هفته یکبار در جلسات هیات مدیره که در دفتر انجمن در شهرستان تهران برگزار می‌شود را داشته باشند.
۶- تکمیل فرم تقاضا نامزدی چهارمین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن عکاسان ایران از طریق سایت انجمن

مهلت درخواست ثبت نام نامزدی چهارمین دوره هیات مدیره و بازرس به اتمام رسید